Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny
Til bedrift

Vilkår

VILKÅR SMART BEDRIFT:

1. Produkt


Produktet som leveres er Smart Bedrift. Smart Bedrift er et selvstendig produkt og reguleres av vilkårene i denne avtale. Smart Bedrift inneholder ulike spareelementer med målsetning om å redusere kundens samlede strømkostnader. Et av spareelementene er forsikringen Egenandelsfritak ved lynnedslag og elektriske fenomenskader som reguleres av forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene nedenfor. Oppdatert produktinnhold finnes til enhver tid på norgesenergi.no/bedrift.

2. Betaling


Smart Bedrift faktureres på strømfakturaen fra NorgesEnergi til kunden. Betaling for Smart Bedrift beregnes for den tid kunden har hatt produktet, og avregning foretas etterskuddsvis. For tiden faktureres kunden for en kostnad på 49,- kr mnd for Smart Bedrift. Smart Bedrift faktureres i henhold til den til enhver tid gjeldende pris og vilkår som fremkommer på norgesenergi.no/bedrift.

3. Endring


NorgesEnergi kan med 30 dagers varsel endre innholdet og prisen for Smart Bedrift. Endringer vil eksempelvis kunne bli foretatt ved endringer i markedsrammene for sparetiltak eller ved innføring av nye sparemuligheter for Kunden. Har Kunden sagt opp Smart Bedrift etter at en endring er gjennomført, avregnes Kunden med uforandret kostnad for perioden fram til endringen trådte i kraft.

4. Oppsigelse


Oppsigelse av avtaleforholdet for Smart Bedrift kan meldes av begge parter. Ved oppsigelse fra selskapets side gjelder en oppsigelsestid på 30 dager. Slik oppsigelse skal meldes skriftlig til kunden. Oppsigelse fra kunden kan gjøres umiddelbart og uten oppsigelsestid. Slik oppsigelse kan foretas gjennom skriftlig melding til selskapet, gjennom melding på NorgesEnergis nettsider eller til Kundeservice på telefon 810 33 705.

Forsikringsbevis og forsikringsvilkår (Gjeldende fra 1.1.2017)- Egenandelsfritak ved lynnedslag og elektriske fenomenskader (heretter kalt Egenandelsfritak)

Forsikringsbevis
For forsikringen Egenandelsfritak gjelder Forsikringsbeviset, Forsikringsvilkårene og Forsikringsavtalen mellom NorgesEnergi og AIU. Forøvrig gjelder Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989, nr. 69 (FAL), og norsk lovgivning ellers, dog slik at vilkårene går foran der de skiller seg fra lovbestemmelser som kan fravikes.

Forsikringstaker
NorgesEnergi AS
(heretter kalt NorgesEnergi)

Forsikringsselskap
AmTrust International Underwriters DAC (heretter kalt AIU)

Egenandelsfritak Kundens egenandel på Tingforsikring og Avbruddsforsikring/Ekstrautgifter dekkes ved skade på maskiner/inventar/løsøre som skyldes lynnedslag eller annet Elektrisk fenomen som kortslutning, lysbue, overslag eller overspenning

Hvem forsikringen gjelder for - Kunden
Forsikringen gjelder bedriftskunder (Kunder) som har strømavtale med NorgesEnergi og har inngått avtale om Smart Bedrift. Kunden må ha organisasjonsnummer og fast adresse i Norge.

Ikrafttredelse og opphør av forsikring
Forsikringen gjelder fra den dato Kunden har inngått avtale med NorgesEnergi om Smart Bedrift og Kundens avtale er registrert på Kundens strømavtale.

Gjeldende forsikringsperiode fremkommer på Kundens strømfaktura. Forsikringen opphører dersom Kunden sier opp sin avtale om Smart Bedrift eller den dagen Kunden ikke lenger er strømkunde hos NorgesEnergi.

Ved manglende betaling av strømfakturaen, opphører Egenandelsfritaket samtidig med at Smart Bedrift og strømavtalen med NorgesEnergi opphører.

Melding av skade
Søknad om Egenandelsfritak skal sendes til:

NorgesEnergi Skadeservice v/ Crawford & Company
Postboks 133, 1300 Sandvika Telefon 810 33 703 betalingsfritak@norgesenergi.no

Reklamasjon og klage
Dersom Kunden mener Selskapet har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen eller erstatningsoppgjøret, kan Kunden kontakte:

AIU sin generalagent AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 11147 Stockholm, klagomal@amtrustgroup.se
eller

Finansklagenemnda: Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo. Telefon: 23 13 19 60, firmapost@finkn.no

 

FORSIKRINGSVILKÅR FOR SMART BEDRIFT EGENANDELSFRITAK:

1. INNLEDNING
Forsikringsvilkårene (vilkårene) inneholder nærmere opplysninger om Egenandelsfritak Kunden har rett til ved lynnedslag eller annen elektrisk fenomenskade. Vilkårenes unntak og begrensninger er også beskrevet.

 

2. MEDLEMSKAP I FORSIKRINGSORDNINGEN
Forsikringen gjelder bedriftskunder (Kunder) som har strømavtale med NorgesEnergi og som har inngått avtale om Smart Bedrift. Kunden må ha organisasjonsnummer og fast adresse i Norge.

3. DEFINISJONER

                                  -  Forsikringsselskap (Selskapet): 
AmTrust International Underwriters DAC, registreringsnummer 169384,
40 Westland Row, Dublin 2, Ireland (heretter kalt AIU). AIU fungerer som forsikringsgiver og har tillatelse fra og er under tilsyn av Central Bank of Ireland og er lisensiert for grenseoverskridende virksomhet basert i Norge 


                                  -  Forsikringstaker: NorgesEnergi AS (NorgesEnergi) 


                                  -  Forsikret/Kunde: Bedriftskunde som har inngått avtale 
om Smart Bedrift med NorgesEnergi 


                                  -  Forsikringsavtalen: Avtale om kollektiv forsikring - 
Egenandelsfritak, mellom NorgesEnergi og Selskapet 


                                  -  Egenandelsfritak: Dekker Kundens egenandel på 
Tingforsikring og Avbruddsforsikring/Ekstrautgifter ved skade på maskiner/inventar/løsøre som skyldes lynnedslag eller annet Elektrisk fenomen. 


                                  -  Elektrisk fenomen: Uforutsett kortslutning, lysbue, overslag og overspenning som fører til skade på eller tap av Kundens maskiner/inventar/løsøre 


4. VILKÅR OG FORSIKRINGSSUM

4.1 Erstatning på Tingforsikring
Egenandelsfritak dekker Kundens egenandel på Tingforsikring ved skade på maskiner/inventar/løsøre som skyldes lynnedslag eller Elektrisk fenomen.

Kunden må dokumentere forsikringsoppgjør for maskiner/inventar/ løsøre fra sitt forsikringsselskap. Erstatningen er begrenset til Kundens egenandel, maksimalt kr 10 000. Utbetalingen skjer direkte til Kunden.

4.2 Erstatning på Avbruddsforsikring/ Ekstraomkostninger
Egenandelsfritak dekker Kundens egenandel på Avbruddsforsikring/Ekstraomkostninger ved skade på maskiner/inventar/løsøre som skyldes lynnedslag eller Elektrisk fenomen.

Kunden må dokumentere forsikringsoppgjør for maskiner/inventar/ løsøre fra sitt forsikringsselskap. Erstatningen er begrenset til Kundens egenandel, maksimalt kr 10 000. Utbetalingen skjer direkte til Kunden.

4.3 Maksimal erstatningsutbetaling
Maksimal erstatningsutbetaling på Egenandelsfritak er begrenset til kr 20 000 per forsikringstilfelle og per forsikringsår.

5. OVERTREDELSE AV SIKKERHETSFORSKRIFT
Har Kunden ved erstatningsberegning for maskiner/inventar/ løsøre har fått en avkortning fra sitt forsikringsselskap som følge av overtredelse av sikkerhetsforskriftene, vil erstatning under Egenandelsfritak også kunne bli vurdert, jfr. FAL § 4-8.

6. PREMIE, VARIGHET, ENDRING, OPPSIGELSE
Forsikringen gjelder fra den dato Kunden har inngått avtale med NorgesEnergi om Smart Bedrift, innenfor forsikringsperioden som er angitt på Kundens strømfaktura.

Forsikringspremien fremgår av og inkluderes i Kundens strømfaktura fra NorgesEnergi og belastes i henhold til avtalte betalingsterminer. Selskapet kan endre premien og vilkårene i forsikringstiden med 30 dagers varsel.

Ved manglende betaling av strømfakturaen, opphører Smart Bedrift samtidig med at strømavtalen med NorgesEnergi opphører. Dersom Kundens strømavtale gjenopptas, vil Smart Bedrift tre i kraft igjen og Selskapets ansvar løper fra dagen etter at utestående premiebeløp er betalt.

7. GENERELLE VILKÅR
Dersom Kunden gjør seg skyldig i svik mot Selskapet, mister Kunden ethvert krav mot Selskapet i anledning samme hendelse, jfr. FAL § 13-2, 1. ledd. Dersom Kunden ellers har forsømt sin opplysningsplikt, og det bare ikke er lite å legge vedkommende til last, kan Selskapets ansvar settes ned eller falle helt bort, jfr. FAL § 13-1, 2. ledd.

8. MELDING AV SKADE
Søknad om Egenandelsfritak skal uten ugrunnet opphold sendes til: NorgesEnergi Skadeservice v/ Crawford & Company, Postboks 133, 1300 Sandvika, telefon 810 33 703 betalingsfritak@norgesenergi.no

Kunden må dokumentere forsikringsoppgjør for maskiner/inventar/ løsøre eller Avbrudd/Ekstraomkostninger fra sitt forsikringsselskap.

9. FRIST FOR Å MELDE SKADE
Dersom Kunden ikke har sendt kravet til NorgesEnergi Skadeservice v/ Crawford & Company innen12 måneder etter at Kunden fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet, mister Kunden retten til erstatning under Egenandelsfritak, jfr. FAL § 18-5.

10. REKLAMASJON OG KLAGE
Dersom Kunden mener Selskapet har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen eller erstatningsoppgjøret, kan Kunden kontakte: AIU sin generalagent AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 11147 Stockholm, klagomal@amtrustgroup.se eller

Finansklagenemnda: Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo, telefon: 23 13 19 60, firmapost@finkn.no

11. LOVVALG
Forsikringsavtalen er underlagt norsk rett. Tvister avgjøres av norsk domstol.

12. FORCE MAJEURE
Selskapet er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av krig, krigslignende hendelser, borgerkrig, militære øvelser, revolusjon, opprør, styringsmakters inngrep, beslag, streik, lockout, blokade eller lignende hendelser.