Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny
Til bedrift

Vilkår

Forsikringsvilkår Smart Bedrift
(vilkår av 20.juni 2012)

1. Produkt
Produktet som leveres er Smart Bedrift. Smart Bedrift er et selvstendig produkt og reguleres av vilkårene i denne avtale. Smart Bedrift inneholder ulike spareelementer med målsetning om å redusere kundens samlede strømkostnader. Et av spareelementene inneholder forsikringsprodukter som reguleres av forsikringsavtaleloven og nedennevnte forsikringsvilkår. Oppdatert produktinnhold finnes til enhver tid på norgesenergi.no/bedrift.

2. Betaling
Smart Bedrift faktureres på strømfakturaen fra NorgesEnergi til kunden. Betaling for Smart Bedrift beregnes for den tid kunden har hatt produktet, og avregning foretas etterskuddsvis. For tiden faktureres kunden for en kostnad på 49,- kr mnd for Smart Bedrift. Smart Bedrift faktureres i henhold til den til enhver tid gjeldende pris og vilkår som fremkommer på norgesenergi.no/bedrift.

3. Endring
NorgesEnergi kan endre innholdet i og prisen for Smart Bedrift. Slike endringer vil eksempelvis kunne foretas ved endringer i markedsrammene for sparetiltak eller ved innføring av nye sparemuligheter for kundene. Endring av innhold foretas med 3 ukers varsel og meldes på www.norgesenergi.no/bedrift, eller ved direkte melding til kunden. Såfremt kunden melder oppsigelse av Smart Bedrift etter at det er foretatt slik endring, vil kunden kun bli avregnet for perioden frem til endringen trådte i kraft og da til tidligere kostnad for Smart Bedrift.

4. Oppsigelse
Oppsigelse av avtaleforholdet for Smart Bedrift kan meldes av begge parter. Ved oppsigelse fra selskapets side gjelder en oppsigelsestid på 3 uker. Slik oppsigelse skal meldes skriftlig til kunden. Oppsigelse fra kunden kan gjøres umiddelbart og uten oppsigelsestid. Slik oppsigelse kan foretas gjennom skriftlig melding til selskapet, gjennom melding på NorgesEnergis internettsider eller til Kundeservice på telefon 810 33 705.
Forsikringsbevis NorgesEnergi Smart Bedrift egenandelsforsikring
Forsikringen består av følgende dokumenter:
- Forsikringsbevis
- Forsikringsvilkår
- Lov om forsikringsavtaler av 16. juni, 1989 (FAL)
Forsikringstaker: NorgesEnergi AS
Forsikrede: Smart Bedrift Kunde
Hva forsikringen omfatter: Egenandelsforsikring med forsikringsytelser ved elektrisk fenomen skader som omfattes av bedriftens ting- og avbruddsforsikring.
Forsikringsperiode: Forsikringen gjelder fra ikrafttredelsesdato, men kun innenfor forsikringsperioden som er angitt på forsikredes premievarsel. Forsikringen opphører å gjelde dersom forsikrede sier opp sin avtale om Smart Bedrift - eller ikke lenger er strømkunde hos NorgesEnergi. Ikrafttredelsesdato er datoen da NorgesEnergi har registrert forsikredes avtale om Smart Bedrift og forsikringsselskapet har overtatt ansvaret i henhold til forsikringsavtalen.
Forsikringsselskap: AmTrust International Underwriters Ltd.
Skader meldes til: NorgesEnergi Skadeservice, v/ Crawford Company (Norway) A.S., Postboks 133, N-1300 Sandvika, telefon 810 33 703, e-post betalingsfritak@norgesenergi.no.
Frist for å melde skade: Ved skade skal NorgesEnergi Skadeservice varsles uten ugrunnet opphold. Retten til erstatning bortfaller dersom kravet ikke er meldt innen ett - 1 år etter at forsikrede har fått kunnskap om de forhold som begrunner kravet.
Nemndbehandling: I henhold til FAL § 20-1 kan forsikrede bringe eventuell tvist inn for Finansklagenemnda. Tvisteløsning er gratis.
Begrensninger i forsikringsselskapets ansvar: Forhold tilknyttet ovennevnte situasjoner, eller andre begrensninger i forsikringsselskapets ansvar, følger av forsikringsvilkårene.

FORSIKRINGSVILKÅR FOR SMART BEDRIFT EGENANDELSFRITAK:
Definisjoner: Forsikrede heretter kalt kunden. Forsikringen heretter kalt Egenandelsfritak.
Egenandelsfritak
For fritakene gjelder bestemmelsene i forsikringsbeviset. I tillegg gjelder Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989, i den grad den ikke er lovlig fraveket i vilkårene. Forsikringsgiver er AmTrust International Underwriters Ltd, heretter kalt Selskapet.

1.0 HVEM BETALINGSFRITAKENE GJELDER FOR
Betalingsfritakene gjelder for bedriftskunder av NorgesEnergi som har avtale om Smart Bedrift på det tidspunktet retten til betalingsfritaket inntrer, og som er navngitte på fakturaen fra NorgesEnergi. Kunden skal ha organisasjonsnummer i Norge, være mva registrert som selskap og ha fast adresse i Norge.

2.0 NÅR OG HVOR EGENANDELSFRITAKENE GJELDER
Fritakene gjelder for alle bedriftskunder som bor i Norge og som til enhver tid er kunde av NorgesEnergi, og har gyldig avtale om Smart Bedrift.

3.0 HVA EGENANDELSFRITAK OMFATT ER
3.1 Egenandelsfritak på gjenstand
Betalingsfritaket dekker kundens egenandel på bygg-/innboforsikring ved skade på maskiner/inventar/løsøre som skyldes elektriske fenomen, eksempelvis lynnedslag, forutsatt at kunden har mottatt forsikringsoppgjør fra sitt forsikringsselskap, begrenset oppad til NOK 10.000,-.
3.2 Egenandelsfritak på avbruddsforsikring
Betalingsfritaket dekker kundens egenandel på avbruddsforsikring/ekstraomkostninger ved skade på maskiner/inventar/løsøre som skyldes elektriske fenomen, eksempelvis lynnedslag, forutsatt at kunden har mottatt forsikringsoppgjør fra sitt forsikringsselskap, begrenset oppad til NOK 10.000,-.
3.3 Maksimal utbetaling
Maksimal utbetaling på Smart Bedrift Egenandelsforsikring per forsikringstilfelle og år er begrenset oppad til kr 20.000.

4.0 BEGRENSNINGER I EGENANDELSFRITAKETS OMFANG
4.1 Unntak fra Egenandelsfritaket
Selskapet utbetaler ingen ytelse dersom kunden ikke får dekket maskiner/inventar/løsøre fra sitt forsikringsselskap dersom skaden skyldes elektriske fenomen (f.eks. lynnedslag).

5.0 SKADEOPPGJØR
5.1 EGENANDELSFRITAK
Det utbetales ikke erstatning for egenandel dersom kunden ikke har mottatt forsikringsoppgjør fra sitt forsikringsselskap under egen virksomhetsforsikring.

6.0 UTBETALING
6.1 Utbetaling egenandelsfritaket
Erstatningen utbetales til kunden etter at forsikringsoppgjøret fra forsikringen er mottatt.

7.0 OPPSIGELSE/OPPHØR AV BETALINGSFRITAKET OG EGENANDELSFRITAKET
Betalingsfritaket og Egenandelsfritaket opphører å gjelde dersom kunden sier opp leveranse av Smart Bedrift fra NorgesEnergi.

8.0 OVERTREDELSE AV SIKKERHETSFORSKRIFT
Dersom man under virksomhetsforsikringen har fått en avkortning som følge av overtredelse av sikkerhetsforskriftene, vil erstatning under denne forsikringsdekning også kunne bli vurdert, jfr forsikringsavtalelovens § 4-8.

9.0 FORSETT OG GROV UAKTSOMHET
Selskapet er ikke ansvarlig for forsikringstilfelle som kunden har fremkalt forsettlig. Selskapet er likevel ansvarlig dersom kunden på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. Ved skade som skyldes grov uaktsomhet fra kunden kan ansvaret reduseres eller falle helt bort, jf. forsikringsavtaleloven § 13-9.

10.0 SVIK
Den som svikaktig forsømmer plikten til å gi korrekte og fullstendige opplysninger overfor Selskapet, taper enhver rett til erstatning etter denne avtale og i tilfelle etter andre avtaler med selskapet i anledning samme hendelse, jf. forsikringsavtaleloven §§ 13-2 og 18-1.

11.0 REGISTRERING OG BEHANDLING AV OPPLYSNINGER
De opplysninger som oppgis til Selskapet, og andre opplysninger som er relevant for forsikringsforholdet, vil bli registrert og behandlet av Selskapet for det formål å administrere og gjennomføre forsikringsavtalen, herunder behandle eventuelle krav under forsikringsavtalen, samt for å håndtere utbetalings- og faktureringsrutiner.

11.1 Forsikrede har i henhold til gjeldende lov rett til å få innsyn i hvilke opplysninger om en selv Selskapet behandler, og hvilke sikkerhetstiltak Selskapet har iverksatt, og man kan når som helst kontakte Selskapet for retting av mangelfulle opplysninger. Behandlingsansvarlig for opplysningene er AmTrust Nordic AB, Grev Turegatan, 114 46 Stockholm. Henvendelser vedrørende behandling av personopplysninger kan rettes til produktansvarlig.

12.0 NEMNDBEHANDLING M.V.
12.1 Nemndbehandling
Forsikrede gis anledning til å fremme saken for nemndbehandling ved uenighet. For informasjon kontakt Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo.
12.2 Lovvalg og verneting
I tilfelle domstolsbehandling skal tvister løses etter norsk rett med Oslo tingrett som verneting.