Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny
Til bedrift

Vilkår

01.01.2018 Avløser vilkår av 01.04.2017

Sparepakken et selvstendig produkt og reguleres av vilkårene i denne avtalen. Sparepakken inneholder ulike spareelementer som alle har som målsetting å redusere Kundens samlede strømkostnader. Et av spareelementene er forsikringen Betalingsfritak og Egenandelsfritak som reguleres av forsikringsbeviset og utdraget av forsikringsvilkårene nedenfor. Oppdatert produktinnhold for Sparepakken finnes til enhver tid på norgesenergi.no.

Betaling
Sparepakken faktureres på strømfakturaen fra NorgesEnergi til Kunden og koster for tiden kr 49/mnd. Betaling for Sparepakken beregnes for den tid Kunden har hatt Sparepakken og avregning foretas etterskuddsvis.

Endring

NorgesEnergi kan med 30 dagers varsel endre innholdet og prisen for Sparepakken. Endringer vil eksempelvis kunne bli foretatt ved endringer i markedsrammene for sparetiltak eller ved innføring av nye sparemuligheter for Kunden. Har Kunden sagt opp Sparepakken etter at en endring er gjennomført, avregnes Kunden med uforandret kostnad for perioden fram til endringen trådte i kraft.

Oppsigelse

Både Kunden og NorgesEnergi har anledning til å si opp avtalen om Sparepakken. Kunden kan si opp Sparepakken med umiddelbar virkning ved å kontakte NorgesEnergi kundeservice på telefon 38 10 00 80 eller sende melding på NorgesEnergi sine nettsider. Ønsker NorgesEnergi å si opp Sparepakken skal dette meldes Kunden med 30 dagers varsel.

FORSIKRINGSBEVIS OG FORSIKRINGSVILKÅR

01.01.2018 Avløser vilkår av 01.04.2017

- Sparepakken dekker strømfakturaen ved Sykmelding og ufrivillig Arbeidsledighet/permittering

- Sparepakken dekker Egenandelsfritak ved lynnedslag og elektriske fenomenskader

FORSIKRINGSBEVIS
For Sparepakken gjelder Forsikringsbeviset, Forsikringsvilkårene og Forsikringsavtalen mellom NorgesEnergi og AIU. Forøvrig gjelder Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989, nr. 69 (FAL), og norsk lovgivning ellers, dog slik at vilkårene går foran der de skiller seg fra lovbestemmelser som kan fravikes.

Forsikringstaker
NorgesEnergi AS
(heretter kalt NorgesEnergi)

Forsikringsselskap
AmTrust International Underwriters DAC
(heretter kalt AIU)

Betalingsfritak og Egenandelsfritak med Sparepakken

- Blir Kunden sykmeldt i mer enn 30 dager, dekker Betalingsfritaket strømfakturaen (inkl. nettleie ved gjennomfakturering) fra NorgesEnergi – minimum 1 000 kroner per måned i inntil 4 måneder

- Blir Kunden ufrivillig arbeidsledig eller permittert i mer enn 30 dager, dekker Betalingsfritaket strømfakturaen (inkl. nettleie ved gjennomfakturering) fra NorgesEnergi – minimum 1 000 kroner per måned i inntil 4 måneder

- Blir Kunden rammet av lynnedslag eller elektrisk fenomenskade – dekker Egenandelsfritak egenandelen på Kundens innbo- og løsøreforsikring (innbo-, villa-, og fritidsboligforsikring) med inntil 5 000 kroner, for skade som skyldes lynnedslag eller annet Elektrisk fenomen som kortslutning, lysbue, overslag eller overspenning

Hvem og hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder privatkunder (Kunder) som har strømavtale med NorgesEnergi og som har inngått avtale om Sparepakken. Sparepakken gjelder også Kundens ektefelle/partner/samboer. Kunden må ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av Norsk Folketrygd. Betalingsfritaket gjelder den strømmåleren Sparepakken er knyttet til.

Ikrafttredelse og opphør av forsikring
Forsikringen gjelder fra den dato Kunden har inngått avtale med NorgesEnergi om Sparepakken og avtalen er registrert på Kundens strømavtale. Gjeldende forsikringsperiode fremkommer på Kundens strømfaktura fra NorgesEnergi. Forsikringen opphører dersom Kunden sier opp sin avtale om Sparepakken eller den dagen Kunden ikke lenger er strømkunde hos NorgesEnergi.

Melding av skade
Søknad om Betalingsfritak eller Egenandelsfritak skal meldes på: www.norgesenergi.no

Skadeservice
v/Insurance Management Administration & Advisors AS (IMAA)
Postboks 165, 3571 Ål, telefon 38 10 00 83
betalingsfritak@norgesenergi.no

Søknad om erstatning må sendes innen 12 måneder etter at Kunden fikk kunnskap om de forhold som begrunner søknaden. Hvis ikke mister Kunden retten til erstatning, jfr.FAL §§ 8-5 og 18-5.

Reklamasjon og klage
Dersom Kunden mener Selskapet har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen eller erstatningsoppgjøret, kan Kunden kontakte: AIU sin generalagent AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 11147 Stockholm, klagomal@amtrustgroup.com eller Finansklagenemnda: Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo, telefon: 23 13 19 60, firmapost@finkn.no

FORSIKRINGSVILKÅR FOR FORSIKRINGEN - BETALINGSFRITAK OG EGENANDELSFRITAK

01.01.2018 Avløser vilkår av 01.04.2017

1.           INNLEDNING
Forsikringsvilkårene (vilkårene) inneholder nærmere opplysninger om Betalingsfritaket Kunden har rett til ved Sykmelding, ufrivillig Arbeidsledighet og Egenandelsfritak ved lynnedslag eller annen elektrisk fenomenskade i hjemmet.

Vilkårenes unntak og begrensninger er også beskrevet. Enkelte ord i vilkårene med spesiell betydning er forklart under overskriften DEFINISJONER. 

2.           MEDLEMSKAP I FORSIKRINGSORDNINGEN
Forsikringen gjelder privatkunder (Kunder) som har strømavtale med NorgesEnergi og som har inngått avtale om Sparepakken, samt Kundens ektefelle/partner/samboer. Kunden må ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av Norsk Folketrygd.

3.            DEFINISJONER

- Forsikringsselskap (Selskapet): AmTrust International Underwriters DAC, registreringsnummer 169384, 40 Westland Row, Dublin 2, Ireland (heretter kalt AIU). AIU fungerer som forsikringsgiver og har tillatelse fra og er under tilsyn av Central Bank of Ireland og er lisensiert for grenseoverskridende virksomhet basert i Norge.

- Forsikringstaker: NorgesEnergi AS (NorgesEnergi)

- Forsikret/Kunde: Privatkunde som har inngått avtale om Sparepakken med NorgesEnergi

- Forsikringsavtalen: Avtale om kollektiv forsikring – Betalingsfritak og Egenandelsfritak, mellom NorgesEnergi og Selskapet

- Ufrivillig Arbeidsledighet/permittering: Kundens arbeidsforhold har opphørt og Kunden er registrert hos NAV. Arbeidsledigheten må ikke være en følge av midlertidig ansettelse eller sesongarbeid, skyldes frivillig oppsigelse eller oppsigelse på grunn av Kundens eget mislighold, streik eller en form for ulovlig handling fra Kundens side

- Sykmeldt/Sykmelding: Kunden må være sykmeldt

- Egenandelsfritak: Egenandel på Kundens innbo- og løsøreforsikring (hjem-, villa-, og fritidsboligforsikring) i forbindelse med skade som følge av lynnedslag eller annet Elektrisk fenomen

- Elektrisk fenomen: Uforutsett kortslutning, lysbue, overslag og overspenning som fører til skade på eller tap av Kundens innbo og løsøre

4.            BETALINGSFRITAK OG FORSIKRINGSSUM
4.1          Betalingsfritak ved Sykemelding
4.1.1       Vilkår for erstatning
Rett til Betalingsfritak gjelder for ulykkestilfelle og/eller sykdom som inntreffer etter Sparepakkens startdato.

Retten til Betalingsfritak inntrer når Kunden har vært sykemeldt innenfor forsikringsperioden i minst 30 dager sammenhengende. Erstatningsutbetaling etterbetales tilbake til dag 1.

Det må fremlegges sykemelding fra lege hvor Kundens diagnose fremgår, samt at Kunden er under behandling av lege så lenge Sykmeldingsperioden varer. Selskapet kan kreve at Kunden underlegges vurdering av en uavhengig lege. Kunden kan ikke fremme nytt krav om Betalingsfritak for samme lidelse de 12 påfølgende månedene etter friskmelding.

4.1.2       Erstatningsberegning ved Sykemelding
Betalingsfritaket dekker fakturert strømforbruk fra NorgesEnergi (inkl. nettleie ved gjennomfakturering) hos Kunden for den strømmåleren Sparepakken er knyttet til. Betalingsfritaket gjelder i inntil 4 måneder. Erstatningsutbetalingen utgjør minimum 1 000 kroner per måned.

Etter 30 dager med sammenhengende sykmelding, beregnes erstatning i forhold til antall dager sykmeldings-perioden varer. Selskapet erstatter 1/30 av månedlig strømforbruk for hver dag med sykmelding, minimum 1 000 kroner per 30 dager i inntil 4 måneder. Beregnet erstatningsbeløp godskrives Kundens strømfaktura hos NorgesEnergi og Kunden får tilsvarende reduksjon på sin strømfaktura. Utgjør erstatning for målt strømforbruk mindre enn 1 000 kroner per 30 dager, vil det overskytende tilfalle Kunden i henhold til NorgesEnergi sine oppgjørsrutiner.

Dersom det går kortere tid enn 30 dager mellom to sykefravær som har samme årsak, regnes disse som samme sykefravær. 

4.2          Betalingsfritak ved ufrivillig Arbeidsledighet / permittering
4.2.1       Vilkår for erstatning
Rett til Betalingsfritak gjelder ved ufrivillig arbeidsledighet/permittering som inntreffer etter Sparepakkens startdato.

Betalingsfritaket gjelder ikke som følge av oppsigelse/ varsling om oppsigelse som ble gitt før Sparepakkens startdato.

Retten til erstatningsutbetaling inntrer etter at Kunden har vært arbeidsledig innenfor forsikringsperioden, i minst 30 dager sammenhengende. Erstatningsutbetaling etterbetales tilbake til dag 1.

Det må fremlegges kopi av varsel om oppsigelse/ overtallighet fra arbeidsgiver, årsak og dato for ikrafttredelse for oppsigelsen, samt dokumentasjon fra NAV som viser at Kunden er registrert som arbeidsledig og har rett til å motta dagpenger.

Selskapet utbetaler ingen erstatning for arbeidsledighet dersom arbeidsledigheten skyldes:
a) Midlertidig ansettelse eller sesongarbeid
b) Frivillig oppsigelse eller oppsigelse på grunn av Kundens eget mislighold
c) Streik eller en form for ulovlig handling fra Kundens side  

4.2.2       Forsikringssum og erstatningsberegning
Betalingsfritaket dekker fakturert strømforbruk fra NorgesEnergi (inkl. nettleie ved gjennomfakturering) hos Kunden for den strømmåleren Sparepakken er knyttet til. Betalingsfritaket gjelder i inntil 4 måneder. Erstatningsutbetalingen utgjør minimum 1 000 kroner per måned.

Etter 30 dager med sammenhengende arbeidsledighet/permittering, beregnes erstatning i forhold til antall dager arbeidsledigheten varer. Selskapet erstatter 1/30 av månedlig strømforbruk for hver dag med arbeidsledighet, minimum 1 000 kroner per 30 dager i inntil 4 måneder. Beregnet erstatningsbeløp godskrives Kundens strømfaktura hos NorgesEnergi og Kunden får tilsvarende reduksjon på sin strømfaktura. Utgjør erstatning for målt strømforbruk mindre enn 1 000 kroner per 30 dager, vil det overskytende beløpet tilfalle Kunden i henhold til NorgesEnergi sine oppgjørsrutiner. 

4.3          Egenandelsfritak
4.3.1       Vilkår for erstatning
Egenandelsfritak dekker Kundens egenandel på innbo- og løsøreforsikring (innbo-, villa-, og fritidsboligforsikring) for skade som skyldes lynnedslag eller annet Elektrisk fenomen. Det forutsettes at Kunden dokumenterer å ha mottatt forsikringsoppgjør fra sitt innbo- og løsøreforsikringsselskap (innbo-, villa-, og fritidsboligforsikring). 

4.3.2       Forsikringssum og erstatningsberegning
Erstatningen er begrenset til Kundens egenandel, maksimalt 5 000 kroner. Utbetalingen skjer direkte til Kunden.

5.           OVERTREDELSE AV SIKKERHETSFORSKRIFT
Har Kunden ved erstatningsberegning for innbo- og løsøre fått en avkortning fra sitt forsikringsselskap som følge av overtredelse av sikkerhetsforskriftene, vil erstatning under Egenandelsfritak også kunne bli vurdert, jfr. FAL § 4-8

6.           FORHOLDET MELLOM DE ULIKE FORSIKRINGENE
Kunden har ikke krav på Betalingsfritak for Sykmelding og ufrivillig Arbeidsledighet / permittering samtidig. Utbetaling under punkt 4.1. fratar ikke Kunden rett til senere utbetaling under punkt 4.2. eller motsatt. Selskapets ansvar er allikevel begrenset til totalt 4 månedlige ytelser per 12 måneder.

7.           PREMIE, VARIGHET, ENDRING, OPPSIGELSE
Forsikringen gjelder fra den dato Kunden har inngått avtale med NorgesEnergi om Sparepakken, innenfor forsikringsperioden som er angitt på Kundens strømfaktura.

Prisen for Sparepakken fremgår av og inkluderes i Kundens strømfaktura fra NorgesEnergi og belastes i henhold til avtalte betalingsterminer. Selskapet kan endre premien og vilkårene i forsikringstiden med 30 dagers varsel.

Ved manglende betaling av strømfakturaen, opphører Sparepakken samtidig med at strømavtalen med NorgesEnergi opphører. Dersom Kundens strømavtale gjenopptas, vil Sparepakken tre i kraft igjen og Selskapets ansvar løper fra dagen etter at utestående premiebeløp er betalt. 

8.           GENERELLE VILKÅR
Dersom Kunden gjør seg skyldig i svik mot Selskapet, mister Kunden ethvert krav mot Selskapet i anledning samme hendelse, jfr. FAL §§ 4-2, 1. ledd og 13-2, 1. ledd. Dersom Kunden ellers har forsømt sin opplysningsplikt, og det bare ikke er lite å legge vedkommende til last, kan Selskapets ansvar settes ned eller falle helt bort, jfr. FAL §§ 4-2, 2. ledd og 13-2, 1. ledd. 

9.           MELDING AV SKADE
Søknad om Betalingsfritak eller Egenandelsfritak skal uten ugrunnet opphold meldes på: www.norgesenergi.no.

Skadeservice
v/IMAA
Postboks 165, 3571 Ål, telefon 38 10 00 83 
betalingsfritak@norgesenergi.no

Avhengig av hvilken forsikringsdekning det søkes erstatning for, skal følgende dokumentasjon fremlegges:
Betalingsfritak:

- I forbindelse med sykmelding: Kopi av sykmelding med angivelse av årsak og varighet

- I forbindelse med ufrivillig arbeidsledighet/permittering: Kopi av varsel om oppsigelse/overtallighet fra arbeidsgiver, årsak til oppsigelsen og dato for ikrafttredelse av oppsigelsen, samt bekreftelse på registrering som arbeidsledig hos NAV

Egenandelsfritak: Dokumentasjon fra Kundens forsikringsselskap for innbo- og løsøreforsikring (innbo-, villa- og fritidsboligforsikring) på at erstatningsmessig skade som skyldes lynnedslag eller annet Elektrisk fenomen er utbetalt.m Betalingsfritak eller Egenandelsfritak skal uten ugrunnet opphold meldes på: www.norgesenergi.no. 

10.          FRIST FOR Å MELDE SKADE
Dersom Kunden ikke har sendt kravet til Skadeservice innen 12 måneder etter at Kunden fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet, mister Kunden retten til erstatning under Betalingsfritak eller Egenandelsfritak, jfr. FAL §§ 8-5 og 18-5.

11.          REKLAMASJON OG KLAGE
Dersom Kunden mener Selskapet har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen eller erstatningsoppgjøret, kan Kunden kontakte: AIU sin generalagent AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 11147 Stockholm, klagomal@amtrustgroup.se eller Finansklagenemnda: Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo, telefon: 23 13 19 60, firmapost@finkn.no.

12.          LOVVALG
Forsikringsavtalen er underlagt norsk rett. Tvister avgjøres av norsk domstol.

13.          PERSONOPPLYSNINGER
Dersom krav fremmes under Betalingsfritak, plikter Kunden å gi Skadeservice v/ IMAA samtykke til å innhente opplysninger fra:

- NorgesEnergi vedrørende fakturert strømforbruk (inkl. nettleie ved gjennomfakturering) for den strømmåleren Sparepakken er knyttet til

- Lege og helseinstitusjoner hvor Kunden har vært til undersøkelse og/ eller behandling. Dette gjelder både forut for startdato for forsikringen og senere

Kunden forplikter seg likeledes til å frita NorgesEnergi, legene og helseinstitusjonene for sin taushetsplikt, selv om opplysningene skulle innebære tap eller reduksjon av rettigheter under forsikringen. 

14.         DATABESKYTTELSE
Behandling av personopplysninger er nødvendig for at selskapet skal kunne vurdere Kundens rett til erstatningsutbetaling. Selskapet ivaretar personvernet til Kunden tilknyttet Sparepakken. Alle personopplysninger som Kunden frivillig gir fra seg, vil bli behandlet i samsvar med de strengeste standardene for sikkerhet og konfidensialitet og i full overensstemmelse med alle gjeldende lover og regler vedrørende behandling av personopplysninger.

Selskapet samler ikke inn personopplysninger om Kunden utover informasjon Kunden frivillig gir fra seg eller der Kunden gir fullmakt til selskapet slik at selskapet kan samle inn slik informasjon.

Samtlige personopplysninger Kunden gir fra seg på denne måten, vil utelukkende bli brukt av selskapet og deres samarbeidspartnere i samsvar med formålet med innsamlingen. Kunden kan benytte seg av sin rett til å få tilgang til, korrigere, komme med innvendinger mot eller slette personopplysninger ved å skrive til AIU.

15.          FORCE MAJEURE
Selskapet er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av krig, krigslignende hendelser, borgerkrig, militære øvelser, revolusjon, opprør, styringsmakters inngrep, beslag, streik, lockout, blokade eller lignende hendelser.