Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny
Til bedrift

Vilkår

Kontovilkår NorgesEnergi Strømkonto
1.6.2014

1. Beskrivelse av tjenesten
Tjenesten som leveres er Strømkonto. Strømkonto er en kontokreditt med en tilgjengelig Kredittramme som
benyttes til å betale for strømforbruk levert av NorgesEnergi. Strømkonto vil dekke betalingsforpliktelsene til
Kontohaver knyttet til strømfaktura fra NorgesEnergi. Kontohaver vil bli fakturert månedlig fra NorgesEnergi hvor
Anbefalt månedsbeløp, Minstebeløp og tildelt Kredittramme/-limit bestemmes ut i fra et estimert årlig strømforbruk
og forventet strømpris, samt foretatt kredittvurdering.

2. Definisjoner
I disse vilkår har ord og utrykk følgende betydning:

a. «NorgesEnergi» er NorgesEnergi AS, org.nr. 939 692 738, Postboks 608 Lundsiden, 4606 Kristiansand.
NorgesEnergi er leverandøren av strøm og tjenester, og tilbyder av Strømkonto hvor «Avtalen» om
Strømkonto kan benyttes.

b. «Strømkonto» er en konto med Kredittramme som brukes til dekning av strømfakturaer. Strømkontoen
dekker utestående strømfaktura til NorgesEnergi på forfallsdato, forutsatt at det er tilgjengelig kreditt.

c. «Kontohaver» er kredittkunde/forbruker (jfr. Finansavtaleloven §
2 første ledd) og kunde av NorgesEnergi. Kontohaver har fått innvilget Strømkonto med avtalt kreditt av NorgesEnergi. Kunden må, i tillegg til å ha fast bostedsadresse i Norge, også være medlem av folketrygden, jfr. Lov om folketrygd av 28.02.1997, kap. 2.

d. «Avtalen» betyr avtale om Strømkonto inngått mellom NorgesEnergi og Kontohaver som beskrevet i vilkår
pkt. 1 ovenfor. Avtalen omfatter foruten disse vilkårene, gjeldende prisliste og betalingsbetingelser samt
andre bindende vilkår og/eller erklæringer avgitt mellom NorgesEnergi og Kontohaver.

e. «Kredittramme» er den kreditt som til enhver tid er gjeldende på Kontohavers Strømkonto.

f. «Kredittlimit» er innvilget øvre kredittgrense for gjenstående trukket kreditt Kontohaver kan ha etter at
faktura har forfalt.

g. «Anbefalt månedsbeløp» er det beløp på fakturaen NorgesEnergi anbefaler Kontohaver å betale for å
opprettholde en jevn betaling.

h. «Minstebeløp» er det månedlige beløp som minimum skal betales på fakturaforfall fra NorgesEnergi for at
betalingsmislighold ikke skal inntreffe.

i. «Positiv saldo» er innestående beløp på Strømkontoen.

j. "Behandlingsansvarlig" er en tredjepart som på vegne av NorgesEnergi har nødvendige rettigheter og
konsesjon til å utføre og forvalte tjenester knyttet til strømkonto (herunder skatterapportering, oppbevaring
av personnummer m.m)

3. Søknad og aksept

a. Ved søknad om Strømkonto må gjeldende formelt søknadskjema benyttes og sendes NorgesEnergi. Søker
samtykker likevel til at bindende Avtale om Strømkonto foreligger dersom den er levert elektronisk til
NorgesEnergi. Den eller de som leverer søknaden, fysisk eller elektronisk, innestår for riktigheten av
opplysningene som gis.

b. Ved søknad om Strømkonto erkjenner og aksepterer søkeren de vilkår og betingelser som fremkommer av
Avtalen. Den endelige inngåelsen av Avtalen skjer i den utstrekning NorgesEnergi etterkommer søknaden og
innvilger Strømkonto, med tilhørende tildelt Kredittramme/-limit.

c. NorgesEnergi er berettiget til å innhente nødvendige kredittopplysninger om søker og det samtykkes til at
NorgesEnergi innhenter og utveksler opplysninger (herunder navn, adresse, anleggsid og annen
kontaktinformasjon), samt historikk (herunder betalingshistorikk, kredittopplysninger, strømforbruk) med
eksterne kredittbyråer. Opplysningene brukes for kredittvurdering, bestemme Kredittramme, kredittlimit,
Anbefalt månedsbeløp, Minstebeløp og administrering av NorgesEnergis forpliktelser i relasjon til denne
Avtale. Informasjon om modellene finnes på NorgesEnergi sine nettsider. Søknaden vurderes ved bruk av
NorgesEnergis til en hver tid gjeldende kredittscoremodeller samt beregning av forventet årlig
strømkostnad. Eventuelt avslag begrunnes ikke.1.6.2014

d. Ordinære strømfakturaer vil ved opprettelse av denne Avtale bli oversendt for belastning av Kontohavers
Strømkonto, slik at betaling på vegne av Kontohaver kan skje til NorgesEnergi. I tilfeller hvor Kontohaver får
ordinære strømfakturaer fra NorgesEnergi tilsendt på Avtalegiro eller eFaktura, vil dette opphøre så lenge
Strømkonto er aktiv. Ordinære strømfakturaer vil være tilgjengelig på Kontohavers «mine sider» hos
NorgesEnergi.

4. Generelle bestemmelser

a. Kontoen er personlig og kan kun disponeres av Kontohaver for betaling av strømfaktura fra NorgesEnergi.

b. NorgesEnergi forbeholder seg retten til å endre vilkår, priser og betalingsbetingelser. Dette vil i tilfelle bli
endret og varslet i samsvar med Finansavtaleloven § 49 jfr. § 50*.

c. Kontohaver er forpliktet til å varsle NorgesEnergi om navn- og/eller adresseforandringer. Eventuelle
tap/omkostninger som måtte påføres NorgesEnergi som følge av manglende varsling, kan kreves erstattet av
Kontohaver. Det samme gjelder dersom den økonomiske situasjonen endres i en slik grad at evnen til å
betale i henhold til betingelsene kan påvirkes.

d. NorgesEnergi har rett til å overdra rettighetene i henhold til denne Avtalen jfr. Finansavtaleloven § 45.

e. Uoverensstemmelser etter denne Avtale avgjøres etter norsk rett. Eventuelle tvister avgjøres ved
Kontohavers lovbestemte verneting. Kan ikke Kontohavers lovbestemte verneting avdekkes, vedtas Oslo
Tingrett som verneting.

5. Bruk, utveksling og oppbevaring av opplysninger/informasjon

Ved sin aksept av disse vilkår samtykker Kontohaver til at:

a. Alle opplysninger relatert til kundeforholdet kan benyttes, oppbevares, behandles og utleveres til tredjepart
i den grad det er nødvendig for at NorgesEnergi skal kunne oppfylle en avtale med Kontohaver eller etter
gjeldende lovgivning. Opplysninger kan utleveres til og behandles av NorgesEnergi under streng
konfidensialitet og innenfor de rammer som følger av norsk lovgivning, avgitt samtykke for bruk til
markedsførings- og kredittstyringsformål, samt NorgesEnergi sine kunderegistre.

b. Dersom Kontohavers e-postadresse eller mobiltelefonnummer foreligger, samtykkes det til at NorgesEnergi
kan sende ut informasjon og markedsføringsmateriell ved bruk av elektronisk kommunikasjon.

c. Det samtykkes til at NorgesEnergi kan gi tredjepart direkte innsyn/tilgang til person-/faktura-/kredittinformasjon
om Kontohaver med det formål å kunne betjene Kontohaver hos NorgesEnergi innenfor
gjeldende lovgivning og denne Avtalen.

d. NorgesEnergi kan foreta fornyet kredittvurdering av Kontohaver, der det foreligger saklig behov, for å
overholde NorgesEnergis gjeldende kredittstyring innenfor gjeldende lovgivning og denne Avtalen.

e. NorgesEnergi vil løpende overvåke markedspriser og Kontohavers strømforbruk med det formål å varsle
Kontohaver om eventuelle nødvendige endringer på Kredittrammer og/eller Anbefalt månedsbeløp og/eller
Minstebeløp.

f. Bruk av opplysninger og Kontohavers rettigheter reguleres for øvrig av reglene i Personopplysningsloven,
Finansavtaleloven med tilhørende forskrifter og gitte konsesjoner.

g. Kontohaver kan ved skriftlig henvendelse til NorgesEnergi når som helst reservere seg mot at
kundeopplysninger benyttes til markedsføringsøyemed.

h. Behandlingsansvarlig for personopplysningene fremkommer av punkt 2 j.

6. Priser, kredittreserve, betaling og betalingsbetingelser

a. Priser og betingelser for Strømkonto finnes på NorgesEnergi sine nettsider om annet ikke er avtalt.

b. Kontohaver samtykker til at faktura for strømforbruk fra NorgesEnergi automatisk belastes av tilgjengelig
kreditt på Strømkonto ved forfall på fakturaen.

c. Strømkonto er etablert med innvilget kreditt. Strømkonto er en gebyrbelastet tjeneste som belastes
Kontohaver uavhengig av benyttet kreditt. Ved utnyttelse av kredittrammen belastes det en avtalt
kredittrente. Kredittrente og gebyr fremkommer i til en hver tid gjeldende prisliste jfr. pkt. 6a.

d. Kontohaveren blir skyldig NorgesEnergi den til enhver tid benyttede kreditt med tillegg av påløpte renter
og omkostninger i henhold til gjeldende pris- og betalingsbetingelser jfr. pkt. 6a.

e. Kontohaver er innforstått med at oppgitt Minstebeløp på faktura må minimum betales til forfall og at
Anbefalt månedsbeløp på faktura bør betales for å opprettholde jevn månedlig betaling.1.6.2014

f. Kontohaver er innforstått med at det belastes etterskuddsvis månedsrenter etter gjeldende pris- og
betalingsbetingelser av den til enhver tid trukket kreditt.

g. Kontohaver kan når som helst betale et høyere beløp enn Minstebeløp og Anbefalt månedsbeløp,
herunder kan Kontohaver når som helst innfri gjelden.

h. Hvis det ikke fremgår av sammenhengen hvilken post innbetalingen skal dekke vil enhver delbetaling gå
til dekning av eldste poster på Strømkontoen.

i. Strømkontofakturaen forfaller til betaling 14 dager fra fakturadato.

j. Ved overtrekk av Kredittlimit må Kontohaver betale det overskytende beløpet ved første påfølgende
forfall, i tillegg til Minstebeløp.

k. Renter og andre omkostninger kan justeres ved endringer i NorgesEnergis interne og eksterne
rammebetingelser, så som endringer i det generelle rentenivå, endringer av andre omkostninger av
betydning for NorgesEnergis generelle driftsomkostninger m.m. NorgesEnergi forbeholder seg retten til
å endre rentesatser og øvrige vilkår for Strømkontoen. Dette vil bli endret og varslet i henhold til
Finansavtaleloven § 49 og 50.*

7. Angrerett, oppsigelse og mislighold
a. Kontohaver kan fritt benytte seg av angrerett i 14 dager etter innvilget kreditt. (jf. Finansavtaleloven § 51b).
Dersom melding gis skriftlig anses fristen å være overholdt om melding er avsendt innen fristens utløp. Ved å
benytte seg av angreretten skal benyttet kreditt i sin helhet, inkludert påløpte renter og gebyrer
tilbakebetales til NorgesEnergi innen 30 dager etter at angreretten er benyttet. Ved bruk av angreretten
faller partenes øvrige plikter til oppfyllelse av Avtalen bort.

b. Avtalen kan skriftlig sies opp av Kontohaver med 1 - en - måneds varsel. Restgjelden forfaller ved utløpet av
oppsigelsesfristen. Nye strømfakturaer som på oppsigelsestidspunktet ikke er belastet Strømkonto, vil bli
fakturert direkte fra NorgesEnergi til Kontohaver. Eventuell restgjeld skal betales av Kontohaver innen forfall
og eventuell positiv saldo utbetales av NorgesEnergi innen 30 dager.

c. Opphører Avtalen mellom Kontohaver og NorgesEnergi blir mottatte ordinære strømfakturakrav, renter og
omkostninger fratrukket en eventuell positiv saldo.

d. Ved betalingsmislighold vil inkassoomkostninger kunne påløpe i samsvar med inkassolovens og
inkassoforskriftens bestemmelser. Eventuell rettslig inndrivelse av kravet vil kunne medføre omkostninger.

e. NorgesEnergi kan, dersom det er saklig grunn til det, redusere den innvilgede Kredittrammen. NorgesEnergi
skal så langt det er mulig varsle Kontohaver før en slik beslutning iverksettes.

f. Ved vesentlig mislighold av Strømkonto er Avtalen å anse for oppsagt av NorgesEnergi. Eventuell benyttet
kreditt forfaller til betaling 14 dager etter at NorgesEnergi har sagt opp Avtalen jfr. Finansavtaleloven § 7.
NorgesEnergi har i denne sammenheng også rett til å si opp øvrige avtaler Kontohaver måtte ha med
NorgesEnergi.

g. NorgesEnergi har rett til å si opp Avtalen og øvrige avtaler Kontohaver måtte ha jfr. pkt. 7f, med øyeblikkelig
virkning, dersom Kontohaver klart har handlet i strid med redelighet og god tro før eller etter opprettelse av
denne Avtalen. Ved aksept av denne Avtale og vilkårene samtykker jeg i at NorgesEnergi kan innhente opplysninger hos
konsesjonsgitte kredittopplysningsbyråer, for å kunne skaffe til veie opplysninger for behandling av denne søknad
om Strømkonto. Opplysningene skal benyttes i henhold til formål omtalt i punktene 3 og 5 over.

*NorgesEnergi sine hjemmesider