Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny
Til bedrift

Vilkår

Vilkår Vintertrygghet
16.03.2015

1. Produkt
Produktet som leveres er Vintertrygghet. Tjenesten er et selvstendig produkt og reguleres av vilkårene i denne avtale. Oppdatert produktinnhold i Vintertrygghet finnes til enhver tid på norgesenergi.no.

2. Produktinnhold
Vintertrygghet innebærer at NorgesEnergi overvåker kraftmarkedet for kunden, med målsetting om å tilby kunden mulighet for beskyttelse mot uforutsette strømpriser i utsatte markedsperioder. Dette gjøres gjennom å tilby kunden en fast pris for utvalgte perioder gjennom året. Slike tilbud vil inneholde informasjon om NorgesEnergis markedsvurdering og/eller konkrete tilbud om en fast pris. Kunden velger deretter på selvstendig grunnlag om de mottatte tilbud benyttes. Alle tilbud gis basert på NorgesEnergis gjeldende markedsvurdering. NorgesEnergi har intet erstatningsansvar overfor kunden i forhold til markedsvurderingene, med mindre NorgesEnergi har opptrådt grovt uaktsomt.

3. Nærmere om fast pris
Som en del av Vintertrygghet kan kunden inngå en fast pris for en nærmere bestemt periode. En slik fast pris innebærer at den variable strømprisen fryses på et avtalt nivå for denne perioden. Inngått fast pris er bindende for hele perioden. Dersom kundens produkt er et garantiprodukt, og kunden inngår avtale om fast pris for en bestemt periode, inngår ikke denne perioden i garantiberegningen. Dersom kunden avbryter fast pris leveransen før utløpet av perioden er kunden ansvarlig for NorgesEnergis direkte økonomiske tap ved at leveransen ikke fullføres. Det direkte økonomiske tapet beregnes etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper. Dette punktet erstatter de generelle vilkårenes § 5-1.

4. Leveringsvolum
Fast pris i henhold til disse vilkårene begrenses til et leveringsvolum som tilsvarer kundens gjennomsnittlige kraftforbruk de siste 3 årene, for den perioden fast pris gis. Ved forbruksendringer ut over +/- 10 % i avregningsperioden kan selger etteravregne merutgifter i henhold til veid forbruksmønster gjennom hele året. NorgesEnergi avregner etter NordPool ASAs områdepris (spotpris) med et påslag på 2,48 øre/kWh inkl. mva i handels/servicekostnader. Dette punktet erstatter de generelle vilkårenes § 3-1.

5. Offentlig regulering av kraftmarkedet:
Fast pris i henhold til disse vilkårene gjelder ikke dersom det vedtas iverksettelse av tiltak som er hjemlet i kap. 5 A i Energiloven av 29.06.1990 nr. 50, og disse tiltakene påvirker NorgesEnergis mulighet til å levere elektrisk kraft som forutsatt til kunden. I slike tilfeller vil kundene bli varslet på NorgesEnergis webside om ny pris m.v. Fast pris vil være suspendert inntil myndighetene avvikler innførte tiltak og normal leveranse kan gjenopptas. Dette punktet erstatter de generelle vilkårenes § 3-1.

6. Kommunikasjon
Kunden kan velge å motta kommunikasjon via e-post eller brev. Kunden er selv ansvarlig for at e-postadresse og postadresse til enhver tid er oppdatert. Kunden er videre selv ansvarlig for å sjekke e-post ved jevne mellomrom for Vintertrygghet. Dersom kunden ønsker å benytte seg av tilbud i Vintertrygghet, må kunden gi melding til NorgesEnergi enten via norgesenergi.no eller muntlig pr telefon. På norgesenergi.no eller Kundeservice oppgis de til enhver tid gjeldende og oppdaterte priser.

7. Betaling
Vintertrygghet faktureres på kundens strømfaktura fra NorgesEnergi. Betaling for Vintertrygghet beregnes for den tid kunden har hatt produktet, og avregning foretas etterskuddsvis. Vintertrygghet faktureres i henhold til den til enhver tid gjeldende pris og vilkår som fremkommer på norgesenergi.no.

8. Endring
NorgesEnergi kan endre innholdet i og prisen for Vintertrygghet. Endring av innhold foretas med 3 ukers varsel og meldes på våre internettsider, norgesenergi.no, eller ved direkte melding til kunden. Såfremt kunden melder oppsigelse av Vintertrygghet etter at det er varslet om slik endring og før endringen trer i kraft, vil kunden kun bli avregnet for perioden frem til endringen trer i kraft og da til tidligere kostnad for Vintertrygghet.

9. Oppsigelse
Vintertrygghet kan sies opp av begge parter. Ved oppsigelse fra NorgesEnergis side gjelder en oppsigelsestid på 3 uker. Oppsigelse fra kunden kan gjøres umiddelbart og uten oppsigelsestid via norgesenergi.no, eller til Kundeservice på telefon 810 33 700. Oppsigelse av Vintertrygghet har ikke virkning for eventuell avtale som er inngått om fast pris, jf. pkt 3 ovenfor.

10. Angrerett
Etter lov om Angrerett, har kjøper 14 dagers angrefrist ved kjøp av Vintertrygghet. Melding om angring gis ved direkte eller skriftlig kontakt med NorgesEnergi, innen angrefristens utløp.