Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny
Til bedrift

Vilkår Sparepakken og Vintertrygghet

Vilkår Sparepakken:
13.04.2015

1. Produkt
Produktet som leveres er Sparepakken. Sparepakken er et selvstendig produkt og reguleres av vilkårene i denne avtale. Sparepakken inneholder ulike spareelementer som alle har målsetning om å redusere kundens samlede strømkostnader. Enkelte av spareelementene inneholder forsikringsprodukter som reguleres av forsikringsavtaleloven og nedennevnte
forsikringsbevis og -vilkår. Oppdatert produktinnhold i Sparepakken finnes til enhver tid på norgesenergi.no.

2. Betaling
Sparepakken faktureres på kundens strømfakturaen fra NorgesEnergi. Betaling for Sparepakken beregnes for den tid kunden har hatt produktet, og avregning foretas etterskuddsvis. For tiden beregnes en kostnad på kr. 1,50,- pr. dag for Sparepakken.

3. Endring
NorgesEnergi kan endre innholdet i og prisen for Sparepakken. Slike endringer vil eksempelvis kunne foretas ved endringer i markedsrammene for sparetiltak eller ved innføring av nye sparemuligheter for kundene. Endring av innhold foretas med 3 ukers varsel og meldes på norgesenergi.no, eller ved direkte melding til kunden. Såfremt kunden melder oppsigelse av Sparepakken etter at det er foretatt slik endring, vil kunden kun bli avregnet for perioden frem til endringen trådte i kraft.

4. Oppsigelse
Oppsigelse av avtaleforholdet for Sparepakken kan meldes av begge parter. Ved oppsigelse fra selskapets side gjelder en oppsigelsestid på 3 uker. Slik oppsigelse skal meldes skriftlig til kunden. Oppsigelse fra kunden kan gjøres umiddelbart og uten oppsigelsestid. Slik oppsigelse kan foretas gjennom skriftlig melding til selskapet, gjennom melding på norgesenergi.no, eller til Kundeservice på telefon 810 33 700.

5. Angrerett
Etter lov om Angrerett, har kjøper 14 dagers angrefrist ved kjøp av Sparepakken. Melding om angring gis ved direkte eller skriftlig kontakt med NorgesEnergi, innen angrefristens utløp.

Forsikringsbevis for Betalingsfritak og Egenandelsfritak:
Forsikringen består av følgende dokumenter:
Forsikringsbevis
Forsikringsvilkår
Lov om forsikringsavtaler av 16.juni, 1989 (FAL)
Forsikringstaker: NorgesEnergi AS
Forsikrede: Privatkunder av NorgesEnergi som har avtale om Sparepakken samt kundens ektefelle/partner/samboer
Hva forsikringen omfatter: Betalingsforsikring med forsikringsytelser ved midlertidig arbeidsuførhet og ufrivillig arbeidsledighet basert på strømforbruket (ikke nettleie). Forsikringen omfatter også egenandelsfritak ved elektrisk fenomen som omfattes av hjemforsikringen.
Forsikringsperiode: Forsikringen gjelder fra ikrafttredelsesdatoen, men kun innenfor forsikringsperioden som er angitt på forsikredes premievarsel. Forsikringen opphører å gjelde dersom forsikrede sier opp sin avtale om Sparepakken eller ikke lenger er strømkunde hos NorgesEnergi. Ikrafttredelsesdato er datoen da NorgesEnergi har registrert forsikredes avtale om Sparepakken og forsikringsselskapet har overtatt ansvaret i henhold til forsikringsavtalen.
Forsikringsselskap: AmTrust International Underwriters Ltd.
Skader meldes til: NorgesEnergi Skadeservice AS v/ Crawford & Company (Norway) A.S. Postboks 133, N-1300 Sandvika, telefon 810 33 703, e-post betalingsfritak@norgesenergi.no
Frist for å melde skade: Ved krav skal NorgesEnergi AS varsles uten ugrunnet opphold. Retten til erstatning
bortfaller dersom kravet ikke er meldt innen ett - 1 år etter at forsikrede har fått kunnskap om de forhold som begrunner kravet.
Nemndbehandling: Ved uenighet om forsikringsoppgjøret har forsikrede rett til å bringe eventuell tvist inn for Finansklagenemnda (www.finkn.no), jfr. FAL § 20-1. Tvisteløsning ved Finansklagenemnda er gratis.
Begrensninger i forsikringsselskapets ansvar: Forsikringen inneholder unntak og begrensninger som følger av vilkåret under.

Forsikringsvilkår for Betalingsfritak og Egenandelsfritak:
Definisjoner: Forsikrede heretter kalt kunden.
Forsikringen heretter kalt Betalingsfritak og Egenandelsfritak.

Betalingsfritak
For Betalingsfritakene gjelder også bestemmelsene i forsikringsbeviset. I tillegg gjelder Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989, i den grad den ikke er lovlig fraveket i vilkårene. Forsikringsgiver er AmTrust International Underwriters Ltd, heretter kalt Selskapet.

1.0 HVEM BETALINGSFRITAKENE GJELDER FOR
Betalingsfritakene gjelder for privatkunder av NorgesEnergi som har avtale om Sparepakken på det tidspunktet retten til betalingsfritaket inntrer, og som er navngitte på fakturaen fra NorgesEnergi samt kundens ektefelle/partner/samboer. Kunden må, i tillegg til å ha fast bostedsadresse i Norge, også være medlem av folketrygden, jfr. Lov om folketrygd av 28.02.1997, kap. 2.

2.0 NÅR OG HVOR BETALINGSFRITAKENE GJELDER
Betalingsfritakene gjelder for alle privatpersoner som bor i Norge og som til enhver tid er kunde av NorgesEnergi, og har gyldig avtale om Sparepakken.

3.0 HVA BETALINGSFRITAKENE OMFATTER

3.1 Betalingsfritak
3.1.1 Dersom kunden blir sykemeldt i mer enn 30 dager sammenhengende vil betalingsfritaket dekke inntil fire måneders målt strømforbruk (ikke nettleie) hos kunden. Betalingsfritaket dekker ikke skade som følge av ulykkestilfelle eller sykdom før ikrafttredelsesdatoen av Sparepakken. Betalingsfritaket gjelder tilbake til 1. dag etter skadetilfellet eller sykdommen har inntruffet. Dersom flere personer er kunder på samme strømkontrakt, og flere av disse oppfyller kravene samtidig, utbetales forsikringsbeløpet kun én gang. Hvis kunden tidligere har fremmet krav om betalingsfritak som følge av sykdom, må kunden etter friskmelding ikke
ha vært sykemeldt på nytt for samme sykdom de 12 påfølgende månedene etter friskmeldingen, for å ha rett til ytterligere betalingsfritak.

3.1.2 Dersom kunden blir oppsagt i arbeidsforhold og dermed blir arbeidsledig i mer enn 30 dager sammenhengende vil betalingsfritaket dekke inntil fire måneders målt strømforbruk (ikke nettleie) hos kunden. Betalingsfritaket gjelder ikke skader som følge av oppsigelse/varsling om oppsigelse som har inntruffet før ikrafttredelsesdatoen av Sparepakken.

3.2 Egenandelsfritak
Betalingsfritaket dekker kundens egenandel på hjem-/innboforsikring ved skade på inventar/løsøre som skyldes elektriske fenomen, eksempelvis lynnedslag, forutsatt at kunden har mottatt forsikringsoppgjør fra sitt hjem-/innboforsikringsselskap, begrenset oppad til NOK 5.000,-.

3.3 Definisjon på ulykkesskade:
Med ulykkesskade forstås skade på kundens legeme forårsaket av en plutselig, uforutsett ytre begivenhet uavhengig av den forsikredes vilje. Skade på sinnet alene, for eksempel sjokk anses ikke som ulykkesskade.

3.4 Definisjon på sykdom:
Ved avgjørelse av om det foreligger sykdom legges det til grunn et sykdomsbegrep som er vitenskapelig basert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis.

4.0 BEGRENSNINGER I BETALINGSFRITAKETS og EGENANDELSFRITAKETS OMFANG

4.1 Unntatt fra betalingsfritaket

4.1.1 Betalingsfritaket erstatter ikke strømregninger til kunden dersom kunden ikke mottar sykepenger eller førtidspensjon.

4.1.2 Selskapet utbetaler ingen ytelser som følge av arbeidsledighet dersom arbeidsledigheten skyldes midlertidig ansettelse eller sesongarbeid.

4.1.3 Selskapet utbetaler ingen ytelser som følge av arbeidsledighet dersom arbeidsledigheten skyldes frivillig oppsigelse eller oppsigelse på grunn av forsikredes eget mislighold.

4.1.4 Selskapet utbetaler ingen ytelse som følge av arbeidsledighet dersom arbeidsledigheten skyldes streik eller en form for ulovlig handling fra den ansattes side.

4.1.5 Selskapet utbetaler ingen ytelser som følger av arbeidsledighet dersom forsikrede ikke mottar arbeidsledighetstrygd eller dagpenger fra NAV.

4.2 Unntak fra Egenandelsfritaket

4.2.1 Selskapet utbetaler ingen ytelse dersom kunden ikke får dekket inventar løsøre fra sitt hjem-/ innboforsikringsselskap dersom skaden skyldes elektriske fenomen(for eksempellynnedslag).

5.0 SKADEOPPGJØR

5.1 BETALINGSFRITAK

5.1.1 Alle krav under forsikringen meldes til NorgesEnergi Skadeservice, v/ Crawford & Company (Norway) A.S. Postboks 133, N-1300 Sandvika, tlf: 810 33 703, e-post: betalingsfritak@norgesenergi.no

5.1.2 Ved krav skal NorgesEnergi AS varsles uten ugrunnet opphold. Retten til erstatning bortfaller dersom kravet ikke er meldt innen ett - 1 år etter at forsikrede har fått kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Meldefristen starter å løpe fra følgende dag: - Arbeidsledighet; etter at skadelidt har vært arbeidsledig i 30 dager, dvs. dag 31. – Sykemelding; etter at skadelidt har vært sykemeldt i 30 dager, dvs. dag 31.

5.1.3 Kunden eller dens ektefelle/samboer/partner må snarest søke lege, underkaste seg regelmessig legebehandling og følge legens forskrifter. Gjør ikke kunden dette, kan Selskapets ansvar settes ned eller falle bort, med hjemmel i forsikringsavtalelovens § 13-12. Melding om arbeidsuførhet/personskade p.g.a. ulykke må skje snarest på Selskapets formular, eller hvis dette ikke er for hånden, på annen måte.

5.1.4 Sykemelding/legeerklæring/bekreftelse på arbeidsledighet og kopi av siste innbetalte strømregning legges ved skadeskjema og oversendes NorgesEnergi AS Skadeservice, v/ Crawford & Company (Norway) A.S. Postboks 133, N-1300 Sandvika.

5.1.5 Kunden har krav på renter i overensstemmelse med forsikringsavtaleloven §§ 18-1 og 18-4.

5.1.6 Dersom kunden har gyldig sykemelding/legeerklæring/er arbeidsledig i mer enn 30 dager (karenstid), utbetales Betalingsfritaket så lenge kunden mottar sykemelding/ legeerklæring eller arbeidsledighetstrygd/dagpenger, dog maksimum fire måneder.

5.1.7 Selskapet har rett til ved sin egen lege å undersøke kunden tilstand. Hvis kunden unnlater å medvirke til å la seg undersøke av Selskapets lege, kan Selskapet stoppe enhver utbetaling av erstatning. Kunden skal medvirke til å gi Selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelig for han eller henne, og som Selskapet trenger for å kunne ta stilling til kravet og utbetale forsikringsbeløpet, jf. forsikringsavtalelovens § 18-1 ledd. Den som ved skadeoppgjøret gir uriktige eller ufullstendige opplysninger som han eller hun vet eller må forstå kan føre til at det blir utbetalt erstatning han eller hun ikke har krav på, mister ethvert erstatningskrav mot Selskapet etter denne og evt andre forsikringsavtaler i anledning samme hending, jf. forsikringsavtalelovens § 18-1 annet ledd.

5.2 EGENANDELSFRITAK
5.2.1 Det utbetales ikke erstatning for egenandel dersom kunden ikke har mottatt forsikringsoppgjør fra sitt forsikringsselskap som dekker hjem-/innboforsikring.

6.0 UTBETALING

6.1 Utbetaling betalingsfritaket.

6.1.1 Erstatningen beregnes ut fra kundens faktiske strømforbruk i sykemeldings/arbeidsledighetsperioden. Selskapet innhenter fullstendige opplysninger om strømforbruket og pris direkte fra kunden. Strømkostnader dekkes bare så lenge forsikrede er kunde hos NorgesEnergi.

6.2 Utbetaling egenandelsfritaket

6.2.1 Erstatningen utbetales til kunden etter at forsikringsoppgjøret fra hjem-/innboforsikringen er mottatt.

7.0 OPPSIGELSE/OPPHØR AV BETALINGSFRITAKET OG EGENANDELSFRITAKET
Betalingsfritaket og Egenandelsfritaket opphører å gjelde dersom kunden sier opp leveranse av Sparepakken fra NorgesEnergi.

8.0 OVERTREDELSE AV SIKKERHETSFORSKRIFT
Hvis det inntreffer et forsikringstilfelle som skyldes at en sikkerhetsforskrift er overtrådt, avgjøres det under hensyn til arten av den sikkerhetsforskrift som er overtrådt, skyldgraden, skadeforløpet og forholdene ellers om Selskapet skal betale noe, og i tilfelle hvor meget, jf. forsikringsavtaleloven § 4-8.

9.0 FORSETT OG GROV UAKTSOMHET
Selskapet er ikke ansvarlig for forsikringstilfelle som kunden har fremkalt forsettlig. Selskapet er likevel ansvarlig dersom kunden på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. Ved skade som skyldes grov uaktsomhet fra kunden kan ansvaret reduseres eller falle helt bort, jf. forsikringsavtaleloven § 13-9.

10.0 SVIK
Den som svikaktig forsømmer plikten til å gi korrekte og fullstendige opplysninger overfor Selskapet, taper enhver rett til erstatning etter denne avtale og i tilfelle etter andre avtaler med Selskapet i anledning samme hendelse, jf. forsikringsavtaleloven §§ 13-2 og 18-1.

11.0 REGI STRERING OG BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

11.1 Selskapet behandler personopplysninger i henhold til lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger ("personopplysningsloven") og tilhørende forskrifter. De personopplysninger
som oppgis til Selskapet, og andre personopplysninger som er relevant for
forsikringsforholdet, vil bli registrert og behandlet av Selskapet for det formål å administrere og gjennomføre forsikringsavtalen, herunder behandle eventuelle krav under forsikrings-avtalen, samt for å håndtere utbetalings- og faktureringsrutiner.

11.2 Forsikrede har i henhold til gjeldende lov om personopplysninger av 14. april 2000 nr. 13 §18 rett til å få innsyn i hvilke opplysninger om en selv Selskapet behandler, og hvilke sikkerhetstiltak Selskapet har iverksatt, og man kan når som helst kontakte Selskapet for retting av mangelfulle opplysninger, jf. personopplysningslovens §27. Behandlingsansvarlig for
opplysningene er AmTrust Nordic AB, Grev Turegatan,114 46 Stockholm. Henvendelser vedrørende behandling av personopplysninger kan rettes til produktansvarlig.

12.0 NEMNDBEHANDLING M.V.

12.1 Nemndbehandling
Forsikrede gis anledning til å fremme saken for nemndbehandling ved uenighet. For informasjon kontakt Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo.

12.2 Lovvalg og verneting
I tilfelle domstolsbehandling skal tvister løses etter norsk rett med Oslo tingrett som verneting.

Vilkår Vintertrygghet
16.03.2015

1. Produkt
Produktet som leveres er Vintertrygghet. Tjenesten er et selvstendig produkt og reguleres av vilkårene i denne avtale. Oppdatert produktinnhold i Vintertrygghet finnes til enhver tid på norgesenergi.no.

2. Produktinnhold
Vintertrygghet innebærer at NorgesEnergi overvåker kraftmarkedet for kunden, med målsetting om å tilby kunden mulighet for beskyttelse mot uforutsette strømpriser i utsatte markedsperioder. Dette gjøres gjennom å tilby kunden en fast pris for utvalgte perioder gjennom året. Slike tilbud vil inneholde informasjon om NorgesEnergis markedsvurdering og/eller konkrete tilbud om en fast pris. Kunden velger deretter på selvstendig grunnlag om de mottatte tilbud benyttes. Alle tilbud gis basert på NorgesEnergis gjeldende markedsvurdering. NorgesEnergi har intet erstatningsansvar overfor kunden i forhold til markedsvurderingene, med mindre NorgesEnergi har opptrådt grovt uaktsomt.

3. Nærmere om fast pris
Som en del av Vintertrygghet kan kunden inngå en fast pris for en nærmere bestemt periode. En slik fast pris innebærer at den variable strømprisen fryses på et avtalt nivå for denne perioden. Inngått fast pris er bindende for hele perioden. Dersom kundens produkt er et garantiprodukt, og kunden inngår avtale om fast pris for en bestemt periode, inngår ikke denne perioden i garantiberegningen. Dersom kunden avbryter fast pris leveransen før utløpet av perioden er kunden ansvarlig for NorgesEnergis direkte økonomiske tap ved at leveransen ikke fullføres. Det direkte økonomiske tapet beregnes etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper. Dette punktet erstatter de generelle vilkårenes § 5-1.

4. Leveringsvolum
Fast pris i henhold til disse vilkårene begrenses til et leveringsvolum som tilsvarer kundens gjennomsnittlige kraftforbruk de siste 3 årene, for den perioden fast pris gis. Ved forbruksendringer ut over +/- 10 % i avregningsperioden kan selger etteravregne merutgifter i henhold til veid forbruksmønster gjennom hele året. NorgesEnergi avregner etter NordPool ASAs områdepris (spotpris) med et påslag på 2,48 øre/kWh inkl. mva i handels/servicekostnader. Dette punktet erstatter de generelle vilkårenes § 3-1.

5. Offentlig regulering av kraftmarkedet:
Fast pris i henhold til disse vilkårene gjelder ikke dersom det vedtas iverksettelse av tiltak som er hjemlet i kap. 5 A i Energiloven av 29.06.1990 nr. 50, og disse tiltakene påvirker NorgesEnergis mulighet til å levere elektrisk kraft som forutsatt til kunden. I slike tilfeller vil kundene bli varslet på NorgesEnergis webside om ny pris m.v. Fast pris vil være suspendert inntil myndighetene avvikler innførte tiltak og normal leveranse kan gjenopptas. Dette punktet erstatter de generelle vilkårenes § 3-1.

6. Kommunikasjon
Kunden kan velge å motta kommunikasjon via e-post eller brev. Kunden er selv ansvarlig for at e-postadresse og postadresse til enhver tid er oppdatert. Kunden er videre selv ansvarlig for å sjekke e-post ved jevne mellomrom for Vintertrygghet. Dersom kunden ønsker å benytte seg av tilbud i Vintertrygghet, må kunden gi melding til NorgesEnergi enten via norgesenergi.no eller muntlig pr telefon. På norgesenergi.no eller Kundeservice oppgis de til enhver tid gjeldende og oppdaterte priser.

7. Betaling
Vintertrygghet faktureres på kundens strømfaktura fra NorgesEnergi. Betaling for Vintertrygghet beregnes for den tid kunden har hatt produktet, og avregning foretas etterskuddsvis. Vintertrygghet faktureres i henhold til den til enhver tid gjeldende pris og vilkår som fremkommer på norgesenergi.no.

8. Endring
NorgesEnergi kan endre innholdet i og prisen for Vintertrygghet. Endring av innhold foretas med 3 ukers varsel og meldes på våre internettsider, norgesenergi.no, eller ved direkte melding til kunden. Såfremt kunden melder oppsigelse av Vintertrygghet etter at det er varslet om slik endring og før endringen trer i kraft, vil kunden kun bli avregnet for perioden frem til endringen trer i kraft og da til tidligere kostnad for Vintertrygghet.

9. Oppsigelse
Vintertrygghet kan sies opp av begge parter. Ved oppsigelse fra NorgesEnergis side gjelder en oppsigelsestid på 3 uker. Oppsigelse fra kunden kan gjøres umiddelbart og uten oppsigelsestid via norgesenergi.no, eller til Kundeservice på telefon 810 33 700. Oppsigelse av Vintertrygghet har ikke virkning for eventuell avtale som er inngått om fast pris, jf. pkt 3 ovenfor.

10. Angrerett
Etter lov om Angrerett, har kjøper 14 dagers angrefrist ved kjøp av Vintertrygghet. Melding om angring gis ved direkte eller skriftlig kontakt med NorgesEnergi, innen angrefristens utløp.