Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny
Til bedrift

Vilkår Topp 5-garanti

Særvilkår NorgesEnergi

Generelt gjelder betingelsene gitt i Energi Norge sin standard kraftleveringsavtale av 01.01.2007, utarbeidet i samarbeid med Forbrukerombudet og Forbrukerrådet (standardvilkår oppgis på www.norgesenergi.no, eller ved å kontakte vår Kundeservice på telefon 810 33 700). I tillegg gjelder følgende særvilkår av 01.11.2016 for avtalen. Særvilkårene vil komme foran vilkårene i "standard kraftleveringsavtale"

1. På bakgrunn av denne avtale gis NorgesEnergi fullmakt til å melde oppsigelse av abonnentens avtale med nåværende leverandør etter NVEs retningslinjer, og ordner alle formelle forhold vedrørende leverandørskiftet. På bakgrunn av samme fullmakt kan NorgesEnergi innhente nødvendig informasjon vedrørende skiftet fra netteier og nåværende kraftleverandør.

2. Ved flytting følger avtalen kunden til ny adresse. NorgesEnergi gis etter denne avtale fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon fra netteier, for registrering av NorgesEnergi som leverandør på den nye adressen.

3. Dersom kunden har bestilt fordelsprodukt, gjelder også vilkår for bestilt fordelsprodukt. Betaling for fordelsprodukt kommer i tillegg til betaling for strøm.

4. Offentlig regulering av kraftmarkedet eller vesentlige endringer i rammebetingelser for kraftleverandører: Produktet i henhold til denne avtale gjelder ikke dersom det vedtas iverksettelse av tiltak som er hjemlet i Kap.5A i Energiloven av 29.06.1990 nr. 50, og disse tiltakene påvirker NorgesEnergi sine muligheter eller betingelser for å levere elektrisk kraft som forutsatt til kunden. Produktet vil være suspendert inntil myndighetene avvikler innførte tiltak og normal leveranse kan gjenopptas. Videre forbeholder NorgesEnergi seg retten til, ved etablering av nye eller sammenslåing av eksisterende prisområder, eller ved vesentlige avvik i innkjøpspris mellom ulike prisområder, å foreta tilpasninger produktet. Dersom kunden har et garanti produkt vil slike tilpasninger kunne medføre endringer i innholdet og omfang av referanselisten og prisgarantien. Tidspunkter for når denne retten til endringer kan anvendes, herunder oppstarts- og avslutningstidspunkt, vurderes av NorgesEnergi. I slike tilfeller vil kundene bli varslet på selskapets nettsider. Dette punktet erstatter de generelle vilkårenes § 3-1.

5. Prisene som oppgis er inklusive merverdiavgift (25% pr 01.01.2005). For husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark er det gjort unntak for merverdiavgift. NorgesEnergi tar forbehold om endringer i offentlige avgifter, samt endringer av rammebetingelser for drift av omsetningsselskaper. NorgesEnergi oppfyller løpende sine plikter iht Lov om Elsertifikater. Finnmark samt enkelte andre kommuner er unntatt plikt om Elsertifikat.

6. Med mindre annet er avtalt, fakturerer NorgesEnergi månedlig, basert på reelt eller estimert forbruk for kunden. Fakturering basert på reelt forbruk forutsetter at kunden leser av måleren. Dersom ikke slik avlesning foreligger, forbeholder NorgesEnergi seg retten til å fakturere etter stipulert forbruk basert på forventet årsforbruk. Fakturering skjer etterskuddsvis.

Dersom NorgesEnergi har en avtale med kundens nettselskap om gjennomfakturering, vil NorgesEnergi fakturere kunden for nettselskapets fakturerte nettjenester. Gjennomfakturering medfører ikke endringer i kunde- og avtaleforholdet mellom kunden og nettselskapet. Kunden gir NorgesEnergi fullmakt til å innhente nødvendig informasjon og iverksette nødvendige tiltak for å gjennomfakturere nettjenester. Gjennomfakturering kan medføre endringer i fakturaintervall og forfallsdato. Befriende betaling av gjennomfakturerte nettjenester kan kun skje til NorgesEnergi. Betaling skal skje til NorgesEnergi innen forfall. Ved forsinket betaling av gjennomfakturerte nettjenester har NorgesEnergi rett til å iverksette et hvert innfordringstiltak, herunder inkasso. Dersom det skulle foreligge årsaker til at gjennomfaktureringen ikke kan gjennomføres, vil kunden faktureres for nettjenester direkte fra sitt nettselskap. Ved oppsigelse av kundeforholdet hos NorgesEnergi, opphører også forpliktelsen til gjennomfakturering.

7. Kunden aksepterer at NorgesEnergi kan innhente kredittvurdering og avslå kundeforhold når det foreligger saklig grunn for det. I slike tilfeller bortfaller alle NorgesEnergi sine forpliktelser etter denne avtale i sin helhet.

8. Ved salg utenfor fast utsalgssted har kunden angrerett i henhold til bestemmelsene i lov om angrerett. Melding om angring må sendes skriftlig til NorgesEnergi innen angrefristen utløper. Partene er enige om at levering av produktet kan påbegynnes før utløpet av angrefristen, og at kunden skal betale for levering av strøm i henhold til disse vilkår frem til opphør er gjennomført. Ved salg fra fast utsalgssted har kunden ikke angrerett.

9. Avtalen kan sies opp av partene med 3 ukers gjensidig oppsigelsestid. Særvilkårene for levering av kraft mellom kunden og NorgesEnergi, kan etter denne avtale endres av NorgesEnergi, med 3 ukers varsel på NorgesEnergi sine nettsider, eller ved direkte melding til kunden. Gjeldende standardvilkår og særvilkår finnes til enhver tid på NorgesEnergi sine nettsider (norgesenergi.no).

Særvilkår Topp 5-garanti
13.04.2015

1. Produktet som leveres er variabel kraftpris.

2. Kundens pris skal på årlig basis være en av de 5 rimeligste målt mot en representativ liste over landets strømpriser hentet fra Konkurransetilsynets prislister eller leverandørenes egne hjemmesider. Oppdatert referanseliste fremkommer løpende på NorgesEnergi sine nettsider. Garantiperioden regnes fra nyttår til nyttår. I garantien tas det hensyn til ukenes ulike forbruk ved at hver ukespris vektes etter gjennomsnittlig forbruksprofil for NorgesEnergi sine husholdningskunder. Dette innebærer at prisene på vinteren, når forbruket normalt er høyt, teller mer enn prisene på sommeren, når forbruket normalt er lavere. Kunden får fullt utbytte av garantien ved å være kunde et helt kalenderår. Kundens pris fremkommer løpende på fakturaene. Nettleie kommer i tillegg til kraftprisen og faktureres av din lokale netteier.

3. Varsel om prisendring vil etter standard kraftleveringsavtale § 3-2, første og annet ledd, skje med 14 dagers varsel enten gjennom riksaviser eller på våre nettsider. Som følge av garantiproduktets karakter aksepterer dog kunden ved inngåelse av denne avtale at prisendringer gjennomføres med umiddelbar virkning etter slik kunngjøring, og at direkte varsling ved vesentlige prisøkninger ikke blir praktisert. Dette punktet erstatter de generelle vilkårenes § 3-2.

4. Kunden betaler strømfakturaene via AvtaleGiro eller eFaktura. Oppretter ikke kunden eFaktura tilsendes tradisjonelle papirfakturaer. Ved papirfaktura tilfaller fakturagebyr til enhver tid gjeldende satser (kr 19,- pr 01.01.2014). Dersom faktura ikke betales ved forfall, påløper forsinkelsesrenter og evt. gebyr i henhold til gjeldende lovverk.